نیما یوشیج در جشن یک سالگی پسرش نوشت:پسرم؛یک بهار،تابستان،پائیز و زمستان را دیدی؛از این پس همه چیز جهان تکراریست؛جز مهربانی. مهربانی گرمابخش وجود پر مهرتان باد.خوش باشید. ف ه