ندونستم که این دنیا/همش خواب خدابی بود/خدائیش گفتنش سخته/عجب رنج و عذابی بود/چه شبهایی به شوق تو/چه معصومانه می شینم/خدائیش گفتنش سخته/تو را هرگز نمی بینم/چه شبهایی که در خوابی/برایت قصه می خوانم/خدائیش گفتنش سخته/چو کوه غصه می مانم/اگر چه غرق رویایم/سرابه آرزوهایم/خدائیش گفتنش سخته/نمی دونی چه تنهایم/خدائیش گفتنش سخته... ف ه