"متعصب"،"دیوانه"،"هرهری"،"نامتعارف"،"اعتمادناپذیر"،"نامتعادل"،"جزم گرا"،"مضحک"،"کودک مآب"،"آزارنده و تکرو"،"آتشین مزاج"،"دمدمی و بی ثبات"،"عصبانی و مرموز"،"نیرنگ باز"،"بی میل از روبرو شدن با حقیقت"،"خود رای"،"بیگانه هراس"،"روبسپیر مآب"،"نا آماده برای گوش دادن به استدلال"،"فاقد عقل سلیم"،"دستخوش عقده شهادت طلبی"،"معتاد به تریاک"،"عامل توده و نوکر روسیه".اینها همه القاب اهدایی بی بی سی به شخصیتی است که به دلیل پایبندی به مشروطیت در سیاست های داخلی!و در پیش گرفتن سیاستی به همان اندازه جدی،تحت عنوان "موازنه ی منفی"در صحنه ی خارجی برای تضمین استقلال کشور از سلطه خارجی!قهرمان ملی شناخته می شود!!کسی که استدلال می کرد،سیاستمداران سنتی با در پیش گرفتن سیاست نا به جای "موازنه مثبت" و "سرسپردگی"به قدرت های خارجی،موجودیت ایران را به خطر انداخته بودند!!کسی که هشدار می داد ادامه چنان سیاستی،دیگر قدرت ها را بر آن وا می دارد تا امتیازات مشابهی طلب کنند و حاکمیت ملی را به خطر اندازند!هنوز شصت سال از تخصیص برچسب ها و  القاب سخاوتمندانه بی بی سی به اسطوره قاجاری نگذشته که امروزه نیز بنا بر همان دلایل،نعل وارونه می زنند.منتها در هر دو برهه با هدف ایجاد اختلاف و تعمیق کینه و دشمنی بین ایرانیان؛ایرانیانی که به گمان بی بی سی،با مشکل از دست دادن حافظه تاریخی مواجه شده و از گذشته خود هیچ چیز را به یاد ندارند!بی بی سی با آنکه می داند دم خروسش پیداست،اما همچنان منکر آن است!به نظر شما چرا؟ ف ه