عجب صبری خدا دارد

سکوتش

ماجرا دارد

یه وقتایی

که می بیند

به روی خود

نمی آرد.

یه وقتایی

که می بیند

زمین

خیس است

از

شب گریه های کودکی معصوم

به روی خود نمی آرد

گمانش ابر می بارد.

یه وقتایی

که می بیند

تمام گیسوان مادر پیری

سپید است

از غم هجران فرزندی

به روی خود نمی آرد

گمانش

برف می بارد.

عجب صبری خدا دارد.... ف ه