سر به پا رفتم که پیدایش کنم/بوسه بر سر بوسه بر پایش زنم/یافتم آخر نشان کوی دوست/نازنینی را که دل مشتاق اوست/ضجه ها کردم که در را وا کند/محو رویش عاشقی رسوا کند/گریه ها کردم ولی در وا نکرد/شکوه ها کردم ولی پروا نکرد/چند ماندم هیچ سودایی نبود/عشق را آنسوی در جایی نبود/ناله ها کردم چو وقت احتضار/باز ماندم پشت در در انتظار/پشت در مفتون و شیدایی نبود/گرم آغوشی و ماوایی نبود/ای دریغا او مرا باور نکرد/اشکهایم را می ساغر نکرد/عاقبت من ماندم و این روزگار/آرزوهایی که مانده یادگار. ف ه