بی سبب در این جهان کاخ ستم برپا نشد/بی سبب در جور،دست جورکیشان وا نشد/بی سبب بازار عدل و داد،بی رونق نماند/بی سبب دکان ظلم و جور،پر کالا نشد/تا کسی چون موم،نرمی را شعار خود نساخت/آلت دست گروهی بی سر و بی پا نشد/تا هنرمند از مقام خویشتن،رخ برنتافت/تکیه گاه بی هنرها،مسند والا نشد/تا که اندر سوختن،پروانه بی پروا نگشت/شمع در سوزاندن پروانه بی پروا نشد/پاسبان خانه تا از کار خود غافل نماند/کار دزد خانگی دزدیدن کالا نشد/مشت زن را مشت خور پرورد،زیرا در جهان/مشت زن پیدا نشد،تا مشت خور پیدا نشد. ف ه