ماندلا را حقیقتا"می بایست اسوه بخشش قرنی نامید که بخشش در آن معنایی نداشت.او در فرایندی دموکراتیک،رئیس جمهور کشوری شد که سفیدان نژادپرستش،از هیچ جنایتی در حق او کوتاهی نکرده بودند.در سلولهای انفرادی وحشت بار خویش،جوانی و آزادی را از او ستاندند و بیست هفت سال تمام وحشیانه عذابش دادند.در تمام ایام اسارت،حقوق انسانیش را نادیده گرفتند و از تحقیر و شکنجه بی رحمانه او نیز باز نایستادند.اما او چون کوه استوار ماند و سرانجام پیروز شد.پیروز شد تا به تمام شکنجه گران و بیدادگران تاریخ درسی ابدی بیاموزد"نمی توانم فراموش کنم،ولی می توانم ببخشم."آری این همان الفبای عاشقانه ای ست که تمام انقلابیون به قدرت رسیده جهان،از گفتنش ابا دارند و از فهمش عاجزند!براستی او این درس را از کدام مکتب آموخت؟در قرنی که تاوان دو روز زندانی شدن زندانیان به قدرت رسیده را جان هزاران بی گناه معصوم می پردازد!در قرنی که قدرتمندان پوشالی به تصور مخالفت،جان انسان را از او می ستانند!در قرنی که خدا می گرید و عشق می میرد!او اینگونه گفتن را از چه کسی آموخت!بی گمان اینگونه به حکومت رسیدن و اینگونه گذشتن و ماندلا شدن حقیقتا"سخت است.آری در داستان زندگی او می خوانیم که "رولی هلاهلا" نامی است که تا هفت سالگی میهمان ماندلا بود.نامی که به عبارتی معنای دردسر ساز یا کسی که ساقه درختان می کند را با خود داشت.ماندلا با این نام قدم به مدرسه گذاشت و آموختن را پاس داشت.نمی دانم آن هنگام که ماندلا پا به مدرسه گذاشت،معلم متدیست* او چه بر جبینش مشاهده کرد که نامش را به تبعیت از نام موراسیو نلسون دریاسالار انگلیسی؛به نلسون مبدل ساخت!هر چه بود،نلسون خردسال بعدها با پذیرش این نام و نامهایی دیگر،از جمله مادیبا و مخولو،فراتر از دریاسالار انگلیسی،دریاها را در نوردید و کوهها را شکافت تا پیام آور صلحی آسمانی برای بشریت در خود فرو رفته باشد"برای صلح از بخشیدن نترسید."او به احترام صلح حتی بر پیشانی شکنجه گرانش نیز بوسه زد و همه را معصومانه بخشید؛هر چند هرگز فراموش نکرد!آری ماندلا اینگونه بود که جاودانه شد.آری ماندلا اینگونه بود که پیشوای بخشایندگی لقب گرفت.روحش شاد و یادش گرامی باد. ف ه   *متدیست فرقه ای منشعب از پروتستان است که در انگلستان پایه گذاری شد.متدیست ها معتقدند که زندگی اجتماعی آینه تجلی دین است،بنابر این هیچ دستوری شایسته بحث نیست مگر اینکه در زندگی روزمره تاثیر خود را نشان دهد.ماندلا نیز پیرو متدیسم بود.