نبودآباد

اینک این است زجرآباد
نه صدای پای فردایی
نه باد روشن زایی،
نازنینان!
بر نبودآباد
کدام صدا را گذر خواهد افتاد.
شعری از آدونیس (علی احمد سعید) ترجمه «کاظم برگ نیسی» / ترانه های مهیار دمشقی