دگر از طالع و اقبال خودم،دلگیرم/بخدا منتظر فرصت یک تغییرم/مثل یک خانه و کاشانه ی از ریشه خراب/رو به ویرانی ام و کس نکند تعمیرم/من اگر برگه صفت ماندم و دریا نشدم/چه کنم بنده تقدیرم و بی تقصیرم/مگذارید دگر بر سر راهم تله ای/که خودم بی تله در دام خودم زنجیرم/بر سرم بار دگر میل به دریا شدن است/همچنان در صدد فرصتم و تدبیرم. اس ام اس سعید جان.