سید جماالدین اسد آبادی بعد از اینکه ناصرالدین شاه قاجار امتیاز تنباکو را به یک کمپانی انگلیسی به مالکیت ماژور تالبوت واگذار کرد ضمن مخالفت با اعمال شاه،نامه ای نیز به آیت الله میرزا حسن شیرازی که آنزمان به قول اسدآبادی؛پیشوای دین،پرتو درخشان انوار ائمه،پایه تخت دیانت،زبان گویای شریعت بود نوشت و طی همان نامه ضمن هشدار به پیشوای دین؛علت مخالفت خویش را با ایجاد یا تاسیس بانک در ایران چنین مرقوم فرمود:"بانک(چه می دانی بانک چیست؟)بانک عبارت از این است که زمام ملت را یک جا به دست دشمنان اسلام داده و مسلمانان را بنده آنها نموده و سلطنت و آقایی کفار را پذیرفتن". اگر جناب سید تا الان زنده بود آنوقت معلوم می شد که چه کسی هنگام برداشت یارانه زودتر از همه جلوی باجه خودپرداز بانک خیمه زده است!افسوس که باجه خودپرداز را ندید و ناکام از دنیا رفت! ف ه