یک قدم تا پگاه

نویسنده: فرزاد هخامنشی - ۱۳٩۱/۳/۱٢

توضیح:مصمم بودم تا ابتدا،کنکاشی هر چند سطحی، به برخی از تالمات روحانی دو نسل به هم پیوسته داشته باشم،آنگاه نقبی نیز به چرائی بازتولید آن تالمات زده و در پایان،ذهن جستجو گر مخاطب محترم را در باز گشائی این قفل هزار ساله، به نمایش رقص پروانه ها در باد،به پرواز بلند قاصدکها درآسمان آبی، به ادراکی مشترک، از دردی مشترک،به حل عاشقانه و محترمانه این معما دعوت نمایم.برخی از مخاطبان محترم، به چرائی تقدم و تاخر مقالات خرده گرفتند،که باید بگویم بسیار نکته بجا و ظریفی است که من از آن غافل ماندم.میخواستم ابتدا از غفلت پدرا شروع کنم.از دریچه ای دیگر نیز با حسرت مادرا همگام شوم و سپس از نمایی نزدیک، نقاب بی دردی را از صورت پسرا بردارم و دردی عیان و ناشناخته را به همراه شما باصر باشم، و آنگاه در پایان قصه، به سراغ تبیین احساسات پاک لطیف ترین روح بلوغ رفته،تا روایت عشق خدایی را، از زبان دخترانی بازگو باشم که سرشار از محبت و عاطفه هستند،از زبان دختری اهورائی! این همه هدف و بضاعتم بوددر طرح بازخوانی آن تالمات. علی ایحال،ضرورت مصون ماندن از عوارض ناهنجاریهای سیکل مورد بحث را همیشه برای جامعه ام آرزومند بوده ام.همینم و بیشتر نمی دانم.جهل حقیر را بر دانش خود ببخشائید.ف- ه                                                                    یک قدم تا پگاه                                                                      هرگز نشود خموش داغی/تا شمع بسوزد از فراقی/آن دم که تو را بخاطر آرم/حاشا نکنم که غصه دارم/ گفتم که بدانی این چنینم/جز منزل تو رهی نبینم/لیلی که نبود بهانه اش بود/ در دل شرر و زبانه اش بود..............................................            اول بار که دیدمش، تو بازار روز بود.به همراه مادرش اومده بود خرید میوه. از دور دیدمش و بهش نزدیک شدم.زیر چشم نگاهی انداختم و بخود گفتم، خیلی زیباست و باوقار.دستی به موهام کشیدم و به بهانه خرید میوه بهش نزدیکتر شدم.مادرش که به خط سیر من پی برده بود،در واکنشی سریع رو به دخترش کرد و گفت: بیا اینور مامان!! در همان لحظه جابجائی مادر و دختر بود که آروم بهش گفتم: چقدر زیبائی؟تبسمی زد  و رفت کنار مادرش وایستاد.باید اذعان کنم که از همون ابتدای آشنائی، دیواری حجیم و سنگین بین من و اون حایل شد.خودمو با اون تو مرزی مشترک از حجاب و حجب یافتم.آنسوی مرز گاهگاهی قابل رویت بود.هر بار که سرمو به بهانه ملاحظه میوه ها می چرخوندم،نیم نگاهی نیز به او داشتم.مادرش همچون مرغی با عاطفه، در تصور نجات جوجه اش از چنگال صیادی بی رحم بود.اما کدام دیوار،کدام حجاب می تواند در مقابل دو نگاه جستجوگر تاب بیاورد و فرو نریزد؟برای اینکه قدری ار حساسیت مادره بکاهم،از میوه فروش پرسیدم:آقا، پرتقال چنده؟فرمود: تامسون هزار و پانصد، شیرازی هزارو  دویست.گفتم: نارنگی چنده؟گفت:هشتصد.نایلکسی ورداشتم و به بهونه نارنگی رفتم اونور دیوار!! یا حجاب!! در حین دس چین کردن نارنگی ها بودم که یواشکی مث اوراد خوانان بهش گفتم:دوستت دارم!!قدری پیچ و تاب خورد و هیج نگفت!هنگامی که مادرش مشغول حساب کتاب میوه هاش بود، موقعیت را مناسب دیدم و بدون اینکه توجه اش را به حرکات اضافی خود جلب نمایم،با ترس و لرز شمارمو به دخترش دادم،او هم محبت کرد و پذیرفت!! خریدشون که تموم شد،هر دو از کنارم به آرامی گذشتند. با این تفاوت که مادره زیر چشمی مواظبم بود و دختره با لبخندی دلنشین و نگاهی ممتد، بوته شوق دیداری مجدد را در تار و پودم می پرورد.انگار خدا تموم دنیا را به همراه تموم زیبائی هاش به من بخشیده بود.از خوشحالی داشتم پر می کشیدم.طوری خود باخته بودم که میوه فروش محترم نیز متوجه تغییر رفتار و حالاتم شد و گفت:چته پسر؟حالاحالاها مونده!! اینقدرزودخودتو وانده!! چی بگم من؟ میوه فروش هست و مهربان.خواستم بگم: عاشق شدم و هزاردستان/چهچه زن باغ و راغ و بستان/گر می شنوی نوایم ای دوست/از جوع چو بگویم،ذره از اوست. شب و روز منتظرش ماندم و زنگی نزد.روزا به بهانه دیدنش عازم بازارمیوه فروشان می شدم،اما با کوله باری از غم و یاس،به خونه بر می گشتم و دوباره دل هوس او میکرد. یک دل نه هزار،عاشقم کرد/مفتون بت خوانقم کرد/گفتم که شبی قرار گیرم/به،زانکه ره هوار گیرم/بر چله نشستم از نیازی/تا یار بخواندم به بازی. چند روزی گذشت،حزین ماندم و ره عزلت گزیدم و در هوس خیال او،ایام را سپری ساختم،تا اینکه ظهر روز چهارشنبه،تلفن همراهم زنگ خورد و مث فنر از جا برخواستم.از پیش شماره معلوم بود که همشهریست.با اضطراب و تشجیع گفتم:الو.. بفرمائید.سکوت کرد و جوابی نداد! گفتم:میدونم کی هستی!!پس بهتره صحبت کنی،من خیلی وقته که منتظرت هستم.با صدائی لرزان پرسید:اسمت چیه؟گفتم:فرزاد،اسم تو چیه؟گفت: پگاه،پگاه.......   پرسیدم:چرا این قدر تعلل کردی؟چرا زنگ نزدی؟مگه متوجه حال و روزم نشدی؟گفت:نمی تونستم بخدا،دلم میخواست،ولی مامانم از آن روز به بعد، توجه اش به من بیشتر شده!! به شوخی گفتم:مگه تو باستیلی؟ جوابی داد که بعدها منشا تموم خنده هامون بود. چون عبای عشق را بر داشتیم/از محبت بیرقی افراشتیم/وعده گاه اتصال است و شمول/ حاجیان رکنش بنامند،ما تمول. روزها و ماهها این حدیث کهنه همچنان در خفا، بدور از چشم خانواده، گاه در زیر نور چراغی،گاه در غروب ساحلی،گاه در میان انبوهی درختان جنگل،گاه در کوچه پس کوچه های غریبه شهر روایت می شد.خوش بودیم و بانشاط،مهربان بودیم و مودب،عاشق بودیم و انسان،پایبند به سنتهای رایج خانواده. یک جمله دوستت دارم را هزار بار میگفتیم و برای آغاز هر سخنی تازه،دوباره نیز. عجیب است! نه؟این تنها جمله ای است کوتاه،که ورد زبان تمام عشاق جهان است و کسی از تکرارش خسته و آزرده نخواهد شد!! (دوستت دارم رو میگم). یه شب سر سفره شام، از فرط خوشحالی آنقدر حریصانه میخوردم که توجه مادرمو جلب کرد.خیلی آروم و شمرده به من گفت:فرزاد،چته؟روحیه ات عوض شده مامان! نکنه عاشق شدی؟ خندیدم و گفتم:حالا!!بعد از غذا رفتم تو اتاقم و با پگاه تماس گرفتم و این موضوع را بهش گفتم .پگاه پرسید مادرت چی گفت؟گفتم زود ازش جدا شدم و اون نتونست چیزی بگه! خب پگاه،زنده بودیم اگه فردا،وعده ما کجا؟ لب دریا؟ نه فرزاد،غروب بریم همون جای همیشگی! زیر درخت کاج پارک.باشه،پس ساعت هفت منتظرتم.با کمی تاخیر به پارک رسیدم. پگاه در حال قدم زدن بود و منتظر. سلامی دادم و ضمن عذر خواهی از وقت ناشناسی خود، دستی به دست هم سائیدیم. سپس به اتفاق رفتیم پای همون درخت همیشگی کاج،امن ترین نقطه پارک، که کمتر،توجه کسی را به خود جلب میکرد! حدود نیم ساعتی از گفتگوی ما نگذشته بود که پگاه با دلهره و تشویش گفت:ای وای...خاله ام!! گفتم:خودتو نباز پگاه! شاید ما رو ندیده! شایدم دیده و انسانیتش حکم کنه تا خودشو به ندیدن بزنه!! من اینجام،اینقدر نترس!! از بد حادثه،خاله پگاه سرراست اومد سمت ما. انگار از قبل پگاه را دنبال کرده بود! یا حداقل برای من چنین تصوری ایجاد شد! به ما که رسید،هر دو تامون همزمان بهش سلام دادیم.سرشو برگردوند و پاسخ سلام هیج کدوم از ما را نداد.براستی که برخی قلبها از سنگ هستند و آهن.فرقی نمیکنه که در کدوم سمت این قصه باشی، وقتی مسخ شدی،دیگه قلبی تو سینه نداری تا عاشق بشی،سنگ که نمیتونه جواب سلام عشاق رو بده!!! خیلی غیر مودبانه و از سر تکبر و لجاجت پرسید:پگاه،آقا کی باشن؟ پگاه سرشو انداخت پائین و چیزی نگفت.دوباره با حماقت محض گفت،پگاه با توام،پرسیدم این تحفه کیه!! یه لحظه برخلاف سنتم،برخلاف وجدانم،برخلاف باورم،برخلاف ارزشهای اجتماعم،برخلاف میل پگاهم،باناراحتی تمام    خواستم بهش بگم: شوهرت .ولی ادب حکم میکرد که مث اون نباشم.گفتم:اونقدر از  محبت بدوری که نمی فهمی عشق چیه و عاشقی کدومه،نمی فهمی که بدون اجازه نباید وارد حریم کسی شد،نمی فهمی که پاسخ سلام کسی رو ندادن،آیتی است از حقارت نفست.گفتم: من فرزادم،فرزاد هخامنشی.با بی شرمی تمام گفت:مگه از شما پرسیدم،خرمگس معرکه!! مگه تو فضولی که من میفهمم یا نمی فهمم؟گفتم:متاسفم که سهم تو از این دنیا،عذاب شده،آن دنیا هم جواب.گفتم:مادرای زیادی هستند که دغدغه تورو دارن،ولی عاشقند و با محبت،انسانند و با عاطفه، احساس دارن،منطق دارن،از درب خونه شون هیج عاشقی رو نمیرونند،به هیج کس نه نمی گند،براشون فرقی نمی کنه که عاشق دخترشون کیه، کجائیه،از کدوم طبقه است، اینچنین سفره عاشقانه عشاق رو لگد مال نمی کنند!! تو فقط میتونی با جهلت، با اجبارت، دخترخودتو  از عشقش محروم کنی و به کینه ای که معلوم نیست از کجا نشات گرفته  بفروشیش،چکار به پگاه داری!! پگاه که دختر تو نیست!! اومد دست پگاه رو محکم گرفت و گفت:پاشو،پاشو وگرنه زنگ میزنم داداشت بیاد! بیچاره پگاه چقدر ترسیده بود! پگاه به اجبار بلند شد و بانگاهی لبریز از التماس به من فهموند که دیگه چیزی نگم بهش! نتونستم خودمو نگه دارم،بهش گفتم:ببین،تو هیج سنخیتی با مادرا نداری!!تو اشتباهی مادر شدی!!! لحظه ای بعد، پگاه با اندوهی سنگین، و دریافت پیامی سنگین تر(عوضی،بفهم، پگاه جان،پگاه تو نیست!!)  به اتفاق خاله اش در حال بیرون رفتن از پارک بود. هاج و واج موندمو  چیزی نگفتم. فقط سکوت کردم و سکوت. از قفا به پگاه خیره ماندم و همچنان دور شدنشو به تماشا نشستم.با خود گفتم ... ساز گلهای دلم آهنگ توست حس نکردی یک نفر دلتنگ توست  پگاه رفت و من موندم تنها.پای همون درخت همیشگی نشستم و با درخت گفتگو کردم.قدری درددل،قدری حسرت،قدری آرزو.پاشدم رفتم خونه!نتونستم طاقت بیارم.زنگ زدم به پگاه،الو..پگاه،چه خبر؟سلام فرزاد،هیچی!خاله ام با من اومد خونمون و ماجرا را واسه مامانم تعریف کرد! مامانم چیزی به من نگفت. مامانم فقط سکوت کرد و سکوت،ولی خاله ام همش تو گوشش میخوند! بهش می گفت:اینارو من می شناسم،اینا دشمنای ما هستند. الو..فرزاد..گفتم:گوشم با توست،بگو! پگاه پرسید:فرزاد،مگه خانواده تو با ما دشمنی دارن؟گفتم:چی بگم پگاه،من که هنوز خانواده تورو درست و حسابی نمی شناسم،شاید خاله تو دنبال دشمن میگرده!! من که عاشقانه دوستت دارم!  گفت: نمی دونم چرا خاله ام اینقدر اصرارداره! بهش گفتم:پگاه،از مامانت بپرس ببین موضوع چیه؟میتونی بپرسی؟گفت:آره،می پرسم فرزاد،می پرسم.ظاهرا"از مامانش می پرسه که به من زنگ زد و گفت. میدونی فرزاد،پسر خاله من خیلی وقته که .....شده،نمی دونم چه ربطی به تو داره!!مگه خانواده تو اونو.....گفتم:پگاه جان،منم مث تو از همه چی بیخبرم،اگه موضوع اینه،که مربوط میشه به خیلی وقت پیشا! تازه اون وقتا خانواده ام اینجا نبودند،پدرم کارمند بود تو قصر شیرین!ما ده سالی میشه اومدیم اینجا،چه ربطی به خانواده ما داره!!گفت:نمیدونم،نمیدونم،منم موندم که چی بگم فرزاد.پرسیدم: از خانواده تو چی؟ کسی اینجوری شده؟ گفت: نه بابا،فقط داداشم به اونا وابستگی شدید داره!! پرسیدم: واسه چی؟ گفت:آخه با دختر خاله من ازدواج کرده. گفتم: ای وای.. شدن دوتا!! گفت:فرزاد..گوش میدی؟امروز به مامانم گفتم،من فرزادو دوست دارم!! گفتم فرزاد که کاری نکرده مامان،واسه چی خاله اینقدر ازش متنفره؟ پرسیدم: مامانت چی گفت پگاه؟گفت: نگاهم کرد و آهی کشید. پرسیدم:میتونم با مامانت صحبت کنم؟ یه جائی باشه که بتونم حرفامو بهش بزنم! میتونی بهش بگی که فرزاد میخواد باهات حرف بزنه؟ گفت: باشه بهش میگم.فردای آنروز ساعت نه، پگاه زنگ زد و گفت:فرزاد،مامانم قبول کرده که با تو حرف بزنه!! گفتم: کجا بیام؟ گفت: همون بازار روز خوبه،با مامانم غروبی به بهانه خرید میوه میام اونجا،تو هم بیا!! گفتم باشه،فقط ساعتشو بگو تا بیام.قرار شد ساعت شش همدیگرو تو بازار میوه فروشان ببینیم.با کمی تاخیر رسیدم،منتظرم بودند.به مادر پگاه سلام دادم و عذر خواهی کردم و  گفتم:مادر جان من نمی دونم چه اتفاقی تو گذشته افتاده!ولی من و پگاه تعلق خاطری به خواسته های اون نسل نداریم،نمی تونیم تحت تاثیر اتفاقات اون سالها، زندگی امروزمونو شکل بدیم.اصلا"به ماچه که کی درست میگفت و کی غلط!! تو این مملکت، هر کسی علایقی دارد و انتخابی،مگه من میتونم انتخابمو به کسی تحمیل کنم؟مگه شما میتونید علایقتونو به من تسری بدین؟به من چه که اقوام شما یه راه رفتن و اقوام من راهی دیگه؟من چرا باید تاوان این کینه بجا مانده رو بدم؟مگه اقوام من خواهر زاده شما رو .....مادر پگاه نگاهی کرد و هیج نگفت!!گفتم:خواهش میکنم مشکلمو حل کن،من چه گناهی کردم!!من اصلا"اهل این بحثها نیستم،هیچم خوشم نمیاد که وارد این بازیها بشم.سرشو بلند کردو بانگاهی محزون ازم پرسید:پسرم!تو واقعا"پگاه رو دوست داری؟گفتم:مادر جان،این چه سوالیه که میپرسی!!معلومه که دوسش دارم،مگه خودت اولین بار حس نکردی که چقدر عاشقش شدم؟گفت:اگه پگاه را دوست داری پس کاری بکن!!گفتم:چکار کنم؟هرچی شمابگید همون کارو خواهم کرد!! گفت: تا خواهرم در گوش پسرم نخونده،برو پیداش کن و باهاش حرف بزن،من حرفی ندارم،من موافقم! اون همه کاره خونه ماست،برو پیداش کن و باهاش صحبت کن،ولی... پرسیدم:ولی چی مادر؟گفت:ولی این حرفایی که با من زدی به اون نزن،با اون طور دیگری صحبت کن!!گفتم:چشم مادر! میشه یه محبتی در حق من داشته باشین؟گفت: چکار کنم؟ گفتم:قبل از اینکه من داداش پگاه رو ببینم،شما هم یه صحبتی باهاش داشته باشین!یه مقداری ذهنشو آماده کنین!گفت:باشه سعی خودمو میکنم!باشه پسرم!باشه.با پگاه و مادرش خداحافظی کردم و ماندم با هزار حدس و گمان،در تشویش و اضطراب،دلهره عجیبی تموم وجودمو فرا گرفته بود،نمی دونم از چی میترسیدم!! تموم شب بیدار بودم.صبحدم خوابم برد و از عذاب این اگر،اماها خلاصی یافتم.حدود ساعت یازده صبح بود که پگاه زنگ زد و گفت:فرزاد،مامانم با داداشم صحبت کرد و گفته که جلوی سوپر مارکت..... منتظر توست.پاشوبرو ببینش،فرزاد....جونم،چیه؟خواهش میکنم باهاش درست حرف بزن!!چشم،نگران نباش.لباسمو پوشیدم و رفتم نزدیکای سوپر مارکت.دیدم داداشش با کت و شلواری شیک و قامتی استوار،جلوی سوپر مارکت وایستاده. جلو رفتم، به حضرت آقا سلام دادم و خودمو معرفی کردم.بدون آنکه به سلامم پاسخی بده،نگاهی عمیق به زیر و بالام انداخت و گفت:که عاشق شدی!! اونم عاشق خواهر یکی یدونه من!!پلک چشامو انداختمو،چیزی نگفتم! گفت:با تو ام یابو! مگه کری؟دوباره نگاهش کردمو چیزی نگفتم! گفت:چقدر مبادی آداب شدین شماها!!بهرحال اگه میبینی وقتمو واسه آشغالی مث تو تلف کردم،فقط بخاطر اینه که بهت بگم من مرده خواهرمو هم بهت نمیدم،تا چه رسد به زنده اش!!حالا برو گم شو، تا حالم بهم نخورده!! نگاهی بهش کردم و گفتم:حرفاتو زدی؟دیگه حرفی نداری؟میدونی!!بعضی وقتا که میخوای آشغال خونه رو بندازی بیرون،مجبوری،چند قدمی باهاش همراه بشی،حالا فکر کن من همون آشغالم،چند لحظه هم با من باش و تحملم کن!! نگاهی کرد و سرشو انداخت پائین،انگار اون حرفا،اون توهینها مال خودش نبود!گفتم:وقتی از دور دیدمت خوشحال شدم که با یه انسان بانزاکتی مصاحبت دارم،پس حرفامو بشنو و بعد تصمیم بگیر!!گفتم:میدونی وابستگی سازمانی و ایدئولوژیکی باهات چکار کرده؟کورت کرده،اونقدر کوری، که سن و سال منو نمی بینی،نمی بینی که من ارتباطی با واقعات نسل تو ندارم،نمی بینی که من عاشقم،نمی بینی که من اونی نیستم که تو دنبالشی،متاسفم که غرق در اوهامی و بی خبر از جهلت!من مث تو نیستم،مذهب و مکتب من عاشقیست! وابسته به هیج سازمانی و ایسمی نیستم،میدونی واسه چی نیستم؟ چونکه این وابستگی ها،عقل و احساس و عاطفه رو از آدما میگیرن،جاش بهت توهم حق بودن رو میدن،فرقی نداره کدوم طرف قضیه هستی! مخالفی،موافقی،هر کجای قصه این ناکجاآبادباشی، در توهم غرقی و با توهم زندگی میکنی!!تقصیر نداری،این توهمه که بهت فرمان میده، این توهمه  که بهت میکه تو حقی و من ناحق.دائم دور یه دایره مسلسل وار میچرخی و حرف خوده تو میزنی و حرف خوده تو میشنوی!! من مث تو نیستم،مث نسل خودمم،آدما رو دوست دارم،عاشق تموم مردم دنیام.من آدما رو کالا نمی بینم تا خوب و بدشون کنم، موافق و مخالفشون کنم،من انتقام گذشته رو،از بیگناهی در حال نمی گیرم!!من بیخودی کسی رو منتسب به چیزی نمی کنم،تو چطوری میتونی ثابت کنی!! منی که سالها بعد از رویدادهای منتسب به نسل تو بدنیا اومدم،گناهکارم!!چطوری میتونی منو قربانی کینه و عداوتی کنی که هیج ارتباطی به من نداره!!میدونی! وابستگی کورکورانه،عشق و عاطفه رو ازت گرفته و بجاش،نفرت تحویلت داده.دیگران دیدن رو ازت گرفته و خودخواهی رو بهت هدیه داده، عاشق شدنو ازت گرفته و عاشق کشی یادت داده.به من چه که پسر خاله ات راهش درست بود یاغلط!! به تو چه که برخی از اقوامم چه کاره هستن و یا چه نظری دارن!! مگه میتونی همچنان تو فضای سی سال پیش بمونی و همون حرفا رو امروزم تکرار کنی؟مگه تو فرشته بودی که اینقدر مدعی هستی؟خب،اگه راهت درست بود،چرا مث ماهی سیاه کوچولوی صمد،حرکت نکردی و نرفتی؟چرا وایستادی؟مگه ایمان به راهت نداشتی؟چی شد که موندی؟موندی تا پگاهو ازم بگیری؟این نسل لعنتی شما تا کی میخواد پگاها رو از ما بگیره؟گفتم: تو وارث همونایی هستی که همرزماشونو به جرم عاشقی کشتن،تو وارث همونائی هستی که تو اسارت، فرصت عاشق شدنو از همرزماشون گرفتن، میدونم برات خیلی آسونه که عشقمو ازم بگیری. میدونم!! ولی نه، آقای محترم،آقای شیک پوش،آقای به ظاهر با نزاکت، برفرض که پگاه رو از من گرفتی!! ولی نمی تونید، هرگز نمی تونید،عشق نوه هاتونو مث هندونه دس چین کنید،نمی تونید این کینه لعنتی رو به اونا هم انتقال بدین! عاقبت مذهب عشق بر کفر شما چیره خواهد شد.آره، من مث تو نیستم،من بیزار از این وابستگی و ایسمهایی هستم که خاستگاه ترویج کینه و عداوته!من پیرو مکتب عشقم،عشقی که من و تو نمی شناسه!منو خوب نمی بینه،تو رو بد. بهشتو به من نمی بخشه،جهنمو به تو، خدا رو من نمیده،اهریمنو به تو،منو تو رو تقسیم نمی کنه،عاشق کشم نیست.به منم یاد نمی ده تا به کسی توهین کنم،تو میتونی اینطوری بمونی،ولی من دوس ندارم مث تو باشم،میخوام فارغ از هر بغض و کینه ای باشم،عاشق و عاشق.میخوام دنیای خودمو،خودم بسازم،اگه می بینی به گذشته شما هم نقبی میزنم،بخاطر اینه که واقعات  و عملکرد دوره شما برام درس عبرتی باشه،نه وحی منزل!! نه آقای محترم،من انسانم،یابو و آشغال نیستم!!چون کوری،عاشق شدنمو نمی بینی! انسانیتمو نمی بینی! آقای محترم من عاشقم،چرا نمی فهمی؟ چرا نمی فهمی که کهنه پرستی شما از رونق افتاده؟چرا نمی فهمی که وابستگی تو برام فاقد ارزشه؟ چرا نمی فهمی که نسل من نمیتونه دنبال خلق دشمن فرضی باشه؟ آخه تو این دعوای توهمها،من در کدوم سمت این ناکجا آبادم که باید از عشقم محروم بشم؟در خاتمه بهش گفتم:میدونی برتراند راسل،فیلسوف انگلیسی و برنده جایزه نوبل ادبیات،در مورد اعتبار اندیشه و مرامش چی گفته؟ داداش پگاه،همچنان نگاه می کرد و سکوت اختیار کرده بود.گفتم:راسل میگه،من حاضر نیستم بخاطر اندیشه و مسلکم،جانم را از دست بدهم! چون میدانم در آینده ای نزدیک، ذهن خلاق   انسانها،اندیشه و مسلک امروزم را بیرحمانه به چالش خواهد کشید!! به سردی خداحافظی کردیم و مث کوه یخ شکافتیم و از هم جدا شدیم. همچنان تو فکر مظلومیت خود بودم و پگاه.شعری یادم اومد، که تا درب خونه،همش زمزمه می کردم و همدم تنهائی من بود و ورد زبانم: تا کجای قصه ها باید زدلتنگی نوشت/تاکجابازیچه بودن دست این اوهام زشت/تا به کی با ضربه های درد باید رام شد/یا فقط با گریه های بیقرار آرام شد. وقتی به خونه رسیدم،ابتدا دوشی گرفتم و سپس به پگاه زنگ زدم:الو.. پگاه.. میخوام خواهشی کنم! امروز بیا وعده گاه همیشگی! ساعت شش منتظرتم.پگاه لطف کرد و سر وقت اومد.دیدم توان وایستادنو نداره،خیلی میترسه! گفتم:چته پگاه؟ چرا اینقدر تشویش داری؟گفت: داداشم قبل از اینکه با تو صحبت کنه،به من گفت اگه یه بار دیگه با هاش حرف بزنی، خفه ات میکنم،می کشمت! از ساعتی که با تو بوده، به خونه برنگشته،ناهارم برخلاف عادتش خونه نیومده! اون هیج وقت بیرون ناهار نمی خورد! حالا هم می ترسم این دور و برا باشه، می ترسم فرزاد.گفتم: منم می ترسم،ولی نه از داداشت، از ذهنیتی که حرفام ممکنه براش ایجادکرده باشه می ترسم! آره منم  می ترسم، می ترسم وحشت ورود و حضور افکار من تو خونه شما، کاخ شیشه ای داداش و خاله تو، فرو بریزه.گفتم:پگاه جان! دیگه دیواره بین منو تو فقط کینه و عداوت داداش و خاله نیست،بلکه به سنگینی این دیوار،نگاه تازه نسل منو تو نیز افزون شده،پگاه جان،هر دو سوی این قصه،از این نگاه گریزانند و هر دوسوی این قصه، از این نگاه متنفرند. پگاه جان،درهر دو سوی این قصه،تلاشی موازی،اما تقاطعی مشترک،مانع از دیدن و شنیدن می شود.برایشان پذیرش تحول وضرورت انتقاد از خود دردآوراست.دردآور است وقتی به تماشای شکستن اسخوان بتشان در بتخانه آرمانگرایی می نشینند. بغض گلومو گرفته بود، طاقت خدا حافظی از همدیگه رو نداشتیم.وقتی پگاه بلند شد و اشکاشو پاک میکرد،سعی کردم رفتنشو نبینم،به یاد غمنامه ای افتادم که با صدای حزن انگیز سعید خوانده شده بود:آسون وداع کردم باهات/با اینکه می مردم برات/کاشکی نمی ذاشتم بری/کاشکی می افتادم به پات/هر شب با کلی اشتیاق/زل می زدم به آسمون/فرصت نمونده واسه/ابراز احساس جنون/دل خوش به این بودم تو هم/گاهی کنار پنجره/ماهو تماشا می کنی/با کوله باری خاطره!! بلند شدم و خودم را قربانی جهالت از ما بهتران می دیدم، غرورم را لگدمال شده باورهای قرون وسطائی می پنداشتم.نتونستم طاقت بیارم. از کوچه ای به خیابانی، از خیابانی به پارکی، ازپارکی به جنگلی، همه جا دنبال خاطرات گمشده ام میگشتم.پگاه همه جا بود و هیج جا نبود. شب همه جا را تسخیر کرده بود و با خود زمزمه می کردم: شب زده شب کم نبود/قصه بی غم نبود/کاش که این خانه را/این همه ماتم نبود/کاش که این کینه ها/ تو دل آدم نبود/شب زده شب کم نبود/قصه بی غم نبود/کاش که این عاشقی/همره آدم نبود/کاش تو بخت بدم/این شب و این دم نبود.                                                 

* اشعار متن به غیر از ردیف پنچ و شش که آن هم تا حدودی توسط این اینجانب مورد تعدیل واقع شده،مابقی از سروده های حقیر می باشد.اگربا نقصانی مواجه هست به بزرگی خودتان عفوم فرمائید. ف-ه           

/ 0 نظر / 10 بازدید