نوادگان قاجار

راه و رسم شوم این قاجاریان

کرکسان

این لاشه خواران

ناکسان 

در کسوت اقراریان

این خداوندان زور

مرد رندان فریب

این دغلکاران پست

آدمک های غریب

خانه را

بر باد دادن

گنج را دزدیدن است 

پیش چشم مردمان بی قرار 

عدل را

بر چیدن

و

رخت قضا پوسیدن است. 

نیست اینان را

ز فردا

ترس و باک. 

نیست پروایی

ز اشک مادران سینه چاک

راستی

اینجا کجاست؟

این چپاول پیشه گان

غارتگران

از چه رو

دیوانه وار

چنگ

بر سیمای ایران می کشند

همچو کفتاران زشت

قلب آهو بچگان را می درند

راستی

اینان کی اند؟

اینجا کجاست؟

موطن مهپاره آزادگان

از چه رو

در ابتلاست؟

خاک کوروش

کشور ایرانیان

بر چه دردی مبتلاست؟     ف ه

/ 0 نظر / 19 بازدید