سیاه چادر 3

نویسنده: فرزاد هخامنشی - ۱۳٩٢/۱/۸

پس از گفتگوی صمیمانه با سمیرا،رو به جناب بهاروند که همچنان مشغول مطالعه پست ها بودند، کردم و گفتم:جناب بهاروند اگر اجازت بفرمایید پرسش و پاسخ را آغاز کنیم.ایشان دست از تابلت کشیدند و با نیم نگاهی به سمیرا و همسر مکرمشان؛مهربانانه فرمودند:بله خانوم نوبتی هم باشه نوبت ماست! بعد به مزاح فرمودند:بذار ببینم این میهمان ناخوانده تو کله اش چی داره!گفتم:اگر اجازه بفرمایید با طرح اولین سوال گفتگوی شب دشت را آغاز نماییم!ایشان با جابجا شدن و مرتب کردن لباس به شوخی فرمودند:اگر قصد عکس گرفتن دارید،من کاملا"آماده ام!گفتم:قصد عکس انداختن ندارم؛قصدپرسیدن دارم!فرمودند:بپرسید؛از هرکجا که مایلید شروع کنید!گفتم:اگر اجازه بفرمایید مایلم ازچرایی همنشینی و علت ورود سه واژه کوچ،ایل و عشایر در زندگی کوچ نشینان بیشتر بدانم.فرمودند:واژه فارسی کوچ به معنای نقل مکان کردن با اهل و عیال از جایی به جای دیگر،کاربردی عام دارد؛اما واژه ایل به معنای طایفه یا قبیله یک واژه ترکی است که مخصوص مردم چادر نشین است.این واژه نخستین بار در زمان حکومت ایلخانان به کار برده شد.در حقیقت کاربرد این واژه دلالت بر اقوام کوچ نشین و نیمه کوچ نشین شبان دارد.عشایر نیز که مفرد عشیره است، واژه ای عربی است که هم معنی قبیله و خویشاوندان را می دهد،هم معنی دودمان و اهل خانه را.در حقیقت باید گفت افراد یک گروه کوچ گر عمدتا"با هم یک شبکه خویشاوندی را تشکیل می دهند که در موارد زیادی این رابطه خویشاوندی میان آن ها پنهان است.پرسیدم:ویژگی بارز این مماشات و نهایتا"خویشاوندی،در چه چیز نهفته است؟فرمودند:وپژگی بارز آن را می توان در جابجایی اقوام انسانی جستجو کرد.از آنجا که کوچ نشینی هم مثل همه جابجایی ها در خود حرکت متناوب و سالیانه گروه های انسانی را دارد؛بنابراین مماشات اقوام مختلف چیز غریبی نخواهد بود؛مماشات اقوام هر چند بارز است اما مهمترین ویژگی کوچ نشینان به شمار نمی آید.پرسیدم:پس مهمترین ویژگی زندگی کوچ نشینی که بتوان آن را از سایر انواع زندگی اجتماعی متمایز ساخت کدام است؟فرمودند:مهمترین ویژگی، وابستگی کوچ نشینان به دام است و استفاده از چراگاههای طبیعی و احتراز از سرما و گرمای شدید.گفتم:عواملی که برشمردید مخصوص کوچ نشینان نیست!گروه های دیگری هم هستند که به حیوانات وابسته اند و از طریق پرورش حیوانات امرار معاش می کنند،یا روستا نشینانی هستند که از مراتع طبیعی یا چراگاهها استفاده می کنند،یا می توان از کولی ها که اغلب زندگی کوچ گری یا چادر نشینی دارند نام برد.آیا عوامل مد نظر حضرتعالی به تنهایی می توانند پدیده کوچ نشینی را تبیین نمایند؟فرمودند:همه اینها را که برشمردید درست؛اما کوچ نشینی با آنچه که گفتید متفاوت است!باید بپذیریم که پایه اصلی کوچ نشینان را دام و مرتع  و شرایط جغرافیایی تشکیل می دهد.جابجایی و تحرک مکانی کوچ نشینان برخلاف آن گروههایی که نام بردید با شرایط جغرافیایی ارتباط مستقیم دارد.این بدان مفهوم است که قلمرو زندگی عشایر کوچ نشین بر خلاف روستا نشینان و کولی ها،محدود به محیط جغرافیایی خاصی است.همین تمایل حضور در محیط های خاص است که آنان را بر خلاف گروههای دیگر وادار می سازد تا از آبادی ها دور باشند و به دشت و کوهستانها رهسپار گردند.پرسیدم:آیا می توان تحرک کولی ها را نوعی کوچ نشینی خاص تصور کرد؟جناب بهاروند با کمی مکث،که احتمالا" ریشه در ناخشنودی ایشان از مقایسه کولی ها با عشایر داشت،فرمودند:اولا"کوچ نشینی بر اساس شرایط محیط جغرافیایی و نوع حیوانی که زندگی کوچ نشینان بدان وابسته است ترسیم و تقسیم می شود.ثانیا"همانگونه که عرض کردم تفاوت زیادی بین حاشیه نشینی کولی ها با کوچ نشینی عشایر در دشت و مراتع وجود دارد.پرسیدم:این ترسیم و تقسیم چگونه صورت می پذیرد؟فرمودند:ما دو نوع کوچ داریم؛کوچ افقی و کوچ عمودی.با شنیدن پاسخ جناب بهار وند به یکباره خندیدم.ایشان وقتی با خنده من مواجه شدند پرسیدند:کجای توضیحات من خنده دار بود؟گفتم:راستش به یاد شعری افتادم که در رابطه با جنگ و رزمندگان شمالی ساخته شده بود!فرمودند:تا آن شعر را نخوانید نه تنها یک کلمه به سوالات شما پاسخ نخواهم داد،بلکه احساس دیگری در من بر انگیخته خواهد شد!!با خود گفتم عجب گیری کردیم ما!سپس به ایشان خیره ماندم و با خنده گفتم قبول، میخوانم!کمی مکث کردم و گفتم:آخه درست و حسابی یادم نیست!فرمودند:باید بیاد بیاورید!گفتم:باشه،برایتان می خوانم:این گل پرپر که عزیز رشته/عمودی رفته افقی برگشته.سمیرا که از تاکید پدر سخت مضطرب شده بود؛با شنیدن شعر زد زیر خنده!جناب بهاروند بنده نوازی فرمودند و گفتند:اتفاقا" از دلیر مندان جبهه که سری نترس داشتند بیشتر شمالی بودند.گفتم:درسته؛شمالی ها در جبهه رشادت های زیادی از خود بروز دادند و شهدای بیشماری تقدیم جبهه و جنگ نمودند.جناب بهاروند فرمودند:باشه؛ادامه بدهید.گفتم:حضرتعالی داشتید توضیح می دادید؛شما باید ادامه بدهید.فرمودند:حق با شماست!بله،کوچ افقی مربوط به بیابان های خشک و همواری است که آب و علف در آن کمیاب است.عموما" چنین جاهایی برای نگهداری شتر مناسب است.اماکوچ عمودی؛به یکباره زدند زیر خنده و گفتند:خدا تورا لعنت کند فرزاد!ما را هم از راه بدر کردید!سپس با مکثی کوتاه فرمودند:کوچ عمودی هم به جابه جایی و نقل مکان در دشت و کوه یعنی از ناحیه پست به ناحیه مرتفع و بالعکس مربوط می شود.این جابه جایی ها هم بدان خاطر است که هنگام تابستان،هوای مناطق جلگه ای گرم می شود و علوفه مراتع می خشکد و از بین می رود.لذا کوچ نشینان به مناطق کوهستانی و مرتفع کوچ می کنند که دارای مراتع و علفزار های سرسبز است.در حقیقت این نوع زندگی را می توان نوعی کوچ نشینی موسمی یا به عبارتی دو جانشینی دانست.پرسیدم:این دو جا نشینی چگونه با شرایط اجتماعی و فرهنگی یک جانشینان وفق داده می شد؟فرمودند:روابط میان مردم کوچ نشین و یک جانشین تا حد زیادی معلول شیوه معیشت و شرایط اجتماعی و فرهنگی آنهاست.درحقیقت این روابط به دو گونه گسسته و پیوسته تقسیم شده است.پرسیدم:این روابط دوگانه بر چه اساسی استوار است؟فرمودند:ویژگی اساسی زندگی کوچ نشین ها در روابط گسسته،بر گله داری استوار است و ساخت اجتماعی کوچ رو ها نیز ایلی است.در حقیقت این ساخت بر اساس سلسله مراتب ایلی و غرور قومی استوار است.باید بدانید که اقتصاد گله داری،به مراتع فراوان نیاز دارد و همین احساس نیاز موجبات کوچ موسمی کوتاه یا بلند مدت آنان را فراهم می سازد.پرسیدم:آیا این گونه کوچیدن به محدوده یکجا نشینان را می توان نوعی تعرض به منابع و مراتع آنان بشمار آورد؟فرمودند:متاسفانه بله،باید بدانید که کوچ نشینان در مسیر حرکت خود اغلب در برابر مراتع مردم یک جانشین آبادی ها قرار می گیرند؛این رویارویی موجب هجوم دامها به مراتع سرسبز آنان می شود.در نتیجه یکجا نشینان به مقابه بر می خیزند و متاسفانه جنگ و نزاع در می گیرد.پرسیدم:آیا این نزاع بدنبال برنده نهایی است یا در جستجوی صلح؟فرمودند:متاسفانه عموما"با قتل و خونریزی پایان می یابد!پرسیدم:عموما"برنده نزاع کیست؟فرمودند:به قول ابن خلدون از آنجا که عصبیت قومی در اجتماعات بادیه نشین به مراتب بیشتر از جوامع روستایی و شهری است بنابر این کوچ نشینان عموما"برنده نزاع می شوند!پرسیدم:در یک فضای آرام و بدور از تعرض،روابط اقتصادی مردم کوچ نشین با مردم یکجا نشین بر چه اساسی استوار است؟فرمودند:روابط مردم کوچ نشین با یک جانشینان بر اساس احتیاجات متقابل دو گروه و مبتنی بر مبادلات متقابل است.در حقیقت یک جا نشینان نیاز کوچ نشینان به محصولات زراعی را بر طرف می سازند و متقابلا" کوچ نشینان نیز احتیاج مردم یک جا نشین به فرآورده های دامی را بر طرف می سازند.این  روش در حقیقت متضمن تامین کمبودهای دو طرف از طریق مبادله جنس به جنس می باشد.پرسیدم:جناب بهاروند خاستگاه ایل شما کجاست؟فرمودند:الان به عنوان یکی از ایلات مطرح لر هیچ جا! ولی سابقا" در بالاگریوه لرستان سکونت داشتیم.پرسیدم:آیا تمام بهاروند ها به گویش لری تکلم می کنند؟فرمودند:بله،به گویش لری که شاخه ای از زبان آریایی هاست صحبت می کنند.پرسیدم:بهاروند ها پیرو چه مذهبی هستند؟فرمودند:تمام بهاروندها پیرو مذهب شیعه هستند.پرسیدم:بهاروندها علاوه بر پرورش دام و کشاورزی درآمدهای جانبی دیگری هم داشتند؟فرمودند:بله،افزون بر آنچه که گفتید درآمدهای مختصری هم از راهداری و کرایه کشی داشتیم.پرسیدم:راهداری و کرایه کشی انتخاب بود یا اجبار؟فرمودند:همانگونه که می دانید تا پیش از احداث جاده سراسری و خط راه آهن قسمت زیادی از کالاهای وارداتی و صادراتی به وسیله کاروانها و از جاده ای که از لرستان می گذشت حمل و نقل می گردید.از آنجا که این کاروانها از منطقه ما یعنی از جاده میانکوه به ویژه منطقه دیرکوند عبور می کردند؛ناگزیر به هنگام گذر مبلغی پول  و مقداری کالا به سران بهاروند برای ایجاد امنیت می دادند.بهاروندها هم به تلافی،حیوانات بارکش خود را در اختیار تجار دزفولی و خرم آبادی قرار می دادند و در ازاء هر حیوان مبلغی نیز کرایه دریافت می کردند.پرسیدم:ادامه  

/ 0 نظر / 6 بازدید