اولین نهال آقادار

نویسنده: فرزاد هخامنشی - ۱۳٩۱/٩/۱۸

غروب روز پنجشنبه دوازدهم بهمن 1021 شمسی،چهل درویش تبرزین به دست با پشمینه های نمور و موهای ژولیده و کشکولهای خالی مزین شده به اشعار و عبارات مذهبی،همراه زنان و فرزندان خویش پس ازقبول مشقت پیمایش کوره راههای جلگه های زمهریر و کوهستانهای یخ زده بر سرزمینی فرود آمدندکه از خاستگاه اولیه آنان فرسنگها فاصله داشت.آنان از همان ابتدا برای در امان ماندن فرزندانشان از سوز و سرمای جانگداز زمستان آن سال،با چوب و شاخه های درختان دور و برخویش بر بلندای سرزمین موعود،کلبه هایی بنا نهادند و آتشی افروختند.بیرون از کلبه و درظلمت شب،زوزه شغالان به همراه نفیر بادشتا،سرمستانه به ساکنان جنگل بخواب رفته سرزمین موعود،حضور غریبه هایی را بشارت می داد که در جستجوی محلی امن برای ادامه زندگی و امرار معاش آمده بودند.آنگاه که خورشید فردایی دیگر و صبحی دیگر را آغازیدن گرفت،سرزمین موعود در غیاب گلهای رنگارنگ و زیبایش،با رقص شنگولی مرغابی های جوانش و واق واق های سگان پاسبانش،همراه با هیاهوی برخاسته از بازی کودکانه فرزندانش،رو در روی کلبه ها،پیش دیدگان جستجوگر زنان ماوا گرفته دراویش،زایش سمفونی همنشینی انسان و طبیعت را به تماشا نشست.مرغابی های جوان در بازی گوشی معصومانه خود همراه با آوای سگان،بال و پر خویش را بر زلالی آب آبگیر می سائیدند تا زایش حبابهای بیشمار امواج را با ترنم دسته جمعی رقص عاشقانه خویش به نظاره نشینند.در تمام این مدت درویش ابراهیم که مرشد دراویش بود،تامل کنان به پیام طبیعت گوش فرا می داد و به زیبایی آبگیر سرزمین تازه یافته اش خیره مانده بود.او همچنان که به آب خیره مانده بود،آب را آیینه عشق گذران یافت و با سفر به دشت خیال و گذر از گردونه های ثقال،پرواز روحش را به سمت مرغزار زادگاهش حوالت می داد تا لحظاتی را کودکانه و معصومانه در جستجوی سنجاقک ها و پروانه ها،از لابلای بوته ها و خارها به تماشا نشیند.درگمان درویش ابراهیم،آنچه خاطرات ماندگار دنیای شیرین کودکی او را با عینیت هیاهوی آبگیر پیش روی چشمانش متصل ساخته بود،بازیهای کودکانه دیروز او بود و آواز امروز مرغابی های جوان.تجسمی که هر دوسوی قصه او را گذر عمر و مرور ثانیه ها به هم پیوند زده بودند.درویش ابراهیم که غرق در خیال گذشته بود با خود می گفت:براستی که  ذهن انسان در مرور گذشته از مساعدت ثانیه ها نیز بی نیاز است.انسان هر زمان که اراده کند خود را غلتان بر سبزه زار روح انگیز دشت تربناک زادگاهش می بیند و با هر غلتی،هیاهو های کودکانه و شیطنت های نوجوانی خویش را مرور می نماید.براستی که مرور خاطرات تلخ و شیرین ذهن انسان نیازی به گذشت ثانیه ها ندارد.هر زمان که اراده کنی به مرغزار شقایقها،به کوچه پس کوچه های جوانی و به خیابانهای عاشقی و به حیات خانه ای پا می گذاری که گل و گلدان مادر بزرگ در گوشه حیات خانه با غنچه های نو شکفته خویش در انتظار آب پاشی  مجدد دستان مهربان او به حسرت نشسته اند.درویش ابراهیم همچنان بر بال خیال خویش چنبره زده بود که همسرش سارینا از داخل کلبه او را صدا زد:ابراهیم،ابراهیم.بچه مون،بچه مون دوباره داره از آتش تب می سوزه،بیا ببین چه شه! ابراهیم ناگزیر چشم بر خاطره ها بست و مرور رویای کودکانه خویش را با حقیقت بیماری مرموز یگانه فرزندش به فراموشی سپرد.او چشم از بازیگوشی مرغابی های آبگیر برگرفت و هراسان بسوی کلبه خویش شتافت.هنوز چندقدمی به کلبه مانده بود که چشم درویش ابراهیم بی اختیار متوجه نهال آقاداری شد که طایفه او جد اندر جد بنابر اعتقادی،آنها را پرورش می دادند و در کوچ و مهاجرت دسته جمعی خویش آنها را به همراه خود داشتند.آنان نهال آقادار را به مثابه اولین و آخرین نشانی مرده گان و زنده گان طایفه خویش می پنداشتند.هر گاه از طایفه آنان کسی می مرد،بازماندگانش طبق سنت و باور دیرین خود نهالی از آقادار را بر پایین گور مرده خویش می کاشتند تا با جوانه زدن و قد برافراشتن آن نهال،سایه ساری ابدی نصیب خفته در گور گردد.آری درویش ابراهیم هنگام ورود به کلبه متوجه آن نهال آقادار شد و تنش بی اختیار لرزیدن گرفت.او از خود بیخود شد و بر خلاف عادت بر درگاه کلبه محقر خود نشست تا قطرات اشک چشمانش را با شال اهدایی مرشد متوفی خویش از گونه هایش پاک نماید.سارینا همسر ابراهیم که متوجه رفتار او شده بودپرسید:ابراهیم،چکار می کنی؟چرا دم در نشسته ای!بیا ببین،بچه مون همچنان داره از تب می سوزه!پاشو مرد،پاشو کاری کن!ابراهیم پس از درنگی ناخواسته رو به سارینا کرد و گفت:راستش در اندیشه دور و درازی غرق بودم،در کنار کلبه ایستاده بودم که پر و بال سائیدنهای مکرر مرغابی های وحشی در آب،مرا به کناره های آبگیر کشاند و در رویایی عمیق فرو برد.پدر و مادرم را می دیدم که چگونه با زحمات طاقت فرسای خویش،زمینی بی حاصل را شخم می زدند و بذر حسرت و دریغ می افشاندند.کودکان هم سن و سال خود را می دیدم که فارغ از درد و رنج دست های پینه بسته پدران و مادرانشان،سرگرم الک دولک بازی معصومانه خود بودند.آری سارینا،من از رویاهای خویش هراسانم،چرا که از پس هر رویایی شیرین،حقیقتی تلخ و ناگوار را دردمندانه چشیده ام! سارینا،راستش وقتی مرا به کلبه می خواندی،بی اختیار بوته نهال آقادار را جلوی چشمانم دیدم و سخت لرزیدم.سارینا،با آنکه هرروز این نهال را می بینم،اما،اما... نمی دانم چرا اینبار از مشاهده اش لرزه بر اندامم افتاد.سارینا،من می ترسم! سارینا که با باورهای طایفه خویش آشنا بود،آرام و مودبانه از جای برخاست تا با گوشه  چادر نماز خویش،قامت تک نهال آقادار جلوی کلبه را از چشمان درویش ابراهیم پنهان سازد.سارینا سپس رو به ابراهیم کرد و گفت:ابراهیم،حال پسرمون وخیمه،پاشو به جنگل اطراف سری بزن و گیاه شفابخش را پیدا کن،پاشو مرد،پاشو،توکل به خدا کن و چیزهای بد را به دلت راه نده،پاشو،پاشو ابراهیم. ابراهیم آشفته و لرزان از جای برخاست و چشم در چشمان سارینا دوخت.او بارها حلقه های اشک چشمان سارینا را در ماتم از دست دادن پدر و مادرش دیده بود.دیده بودکه اشکهای سارینا همچون بلور بر گونه هایش غلت می خوردند و به میانه دامنش می ریختند.ابراهیم در حالی که به چشمان معصوم سارینا زل زده بود،با خودگفت:مادر که شدی غصه داری/سر بر سر خاک غم میذاری/هر شب ته گریه های خاموش/اشکی تو چشات نمی گذاری/مادر که شدی بیقراری/دل به آه و ناله می سپاری/هر جا که نشست اشکهایت/ صد قصه نا شنیده داری/من در گذر زمانه ماندم/نام تو چه عاشقانه خواندم/مادر نشدم خدای را شکر/مجنون صفت فسانه ماندم.ابراهیم چشم از سارینا بر گرفت و متوجه بستر فرزند بیمارش شد.آرام و با حسرت قدری خم شد و او را در آغوش گرفت.ابراهیم با کف دستانش بر گونه های فرزندش می سائید و بوسه هایش را حوالت گونه ها و پیشانی گلگونه اش می داد.داغ بود و داغ... اشک بود و اشک...آزرده زغم تکیده بودم/پیرانه صفت خمیده بودم/دلتنگی هجرت از گلم را/ از باغ گلان خریده بودم/من ساغر و ساقی ام تویی تو/من باقر و باقی ام تویی تو/من بی تو مهان پاکبازم/سجاده نشین بی نمازم.لحظاتی بعد ابراهیم پاهای بی رمقش را به کمک دستان نحیفش بلند کرد و با دلشوره ای خاص به چهره معصوم فرزندش خیره ماند.اشکهایش بی اختیار از گونه هایش جاری می شدند.گویی چشمان اشکبار ابراهیم،آخرین نگاه عاشقانه او را بر سیمای معصومانه فرزندش به نظاره نشسته است.آن دم که تو را به خود نهادم/دل را به سراب جاده دادم.آری او به امید یافتن گیاه شفابخش پا به جنگلی نهاد که شفای فرزند بیمارش را در گیاهان آن جستجو می کرد.ابراهیم رفت و رفت،تا به سرزمینی رسید که یک طرف آن را آب فرا گرفته بود.تا چشم کار می کرد آب بود آب.ابراهیم پای در آب نهاد و جرعه ای از آن نوشید.او با آنکه مغموم از بیماری فرزندش بود و پریشان حال،اما خوشحالی خویش را از شیرینی و گوارایی آن آب مکتوم نداشت.به گمان ابراهیم تالاب پیش روی او دریا می نمود،دریایی سرشار و لبریز از آب شیرین برای گشت و زرع.ابراهیم لحظاتی چند به آن همه آب خیره ماند و جز شکر نعمت خدا،کلمه ای بر زبان جاری نساخت.دسترسی طایفه ابراهیم به آن همه آب شیرین،بیشتر به رویای دل فریب شبهای کویر شباهت داشت تا به حقیقت.ابراهیم بار دیگر دستانش را در آب فرو برد و از نو آزمون شوری و شیرینی آب را تجربه کرد.او شیرینی آب دریا را رویایی در خواب می دید و مدام با دستانش به صورتش می نواخت که مبادا خواب زده باشد.نه بیدار بود، مدام با خود می گفت:آری شیرین است، آب این دریا شیرین است و گوارا.ابراهیم لحظاتی بعد مجددا" به قصد یافتن گیاه شفابخش پای در جنگل نهاد و تا واپسین ثانیه های غروب خورشید به تلاش خود ادامه داد.افسوس که اثری از گیاه شفابخش در این سرزمین نبود!او ناگزیر بازگشت راه طی شده را بسوی کلبه خویش،با دلشوره ای از سرنوشت بیماری کهنه فرزندش  از یک سو و بشارتی دلنشین از یافتن دریایی با آب شیرین از سوی دیگر آغازیدن گرفت.درویش ابراهیم هرچه به محدوده آبگیر و کلبه ها نزدیک می شد، تشویش و اضطرابی زایدالوصف بر روح و روان او مستولی می یافت.در غربت شب نشسته بودم/دل بر سخن تو بسته بودم/هرگز نشدم ز عشق غافل/از درد شبانه خسته بودم/آنگه که رسید روز هجران/از گریه ز جان گسسته بودم/آن دم که بدیمت به دیدار/بر خاک غمت نشسته بودم/افسوس که نیست بال پرواز/چون مرغک پر شکسته بودم/ایوان جهان بسوزد از عشق/آتش به دلی دشسته بودم.آری تشویشها و اضطرابهای پدرانه او بی سبب نبود.او از دور چشم به سوسوی کلبه ها دوخت و گوش به آوای جانگداز ضجه های مادران و دختران طایفه اش سپرد.برای درویش ابراهیم صدای آن شیونها و زاری های زنانه آشنا بود.او بیش از این طاقت نیاورد و خود را به حریم کلبه ها رساند.درویش ابراهیم آرام آرام به سمت کلبه خویش رفت و از لای درب کلبه،سارینا را دید.سارینا پیکر بی جان فرزندش را در آغوش گرفته بود و می بوسید.او گوش خویش را به سرود غمنامه ای سپرد که سارینا در وصف غربت و تنهایی خویش می خواند.دلتنگم از غم،از ناله هایم/سرریز اشکی،از گونه هایم/من می نشینم،در حسرت تو/با اشک چشمم با گریه هایم/دارم حکایت از غصه هایم/از داغ و درد بی انتهایم/می سوزم اما از هجرت تو /خون می فشانم از دیده هایم.درویش ابراهیم که از شنیدن ضجه های سارینا طاقت از کف داده بود،دردمندانه بر درگاه کلبه اش تکیه داد و سخت گریست.سارینا که متوجه حضور ابراهیم نشده بود همچنان پیکر بی جان فرزندش را در آغوش گرفته بود و می بوسید.انگار او مرگ فرزندش را باور ندارد و در رویای مادرانه خویش بیداری فرزندش را از خوابی عمیق به انتظار نشسته است.ابراهیم پاهای بی رمقش را حرکت داد و آرام و بی صدا در کنار سارینا نشست.او زیر لب مدام چیزهایی بر زبان می آورد که برای سارینای در فغان،نامفهوم بود.سارینا قدری سکوت کرد تا زمزمه های ابراهیم را بشنود.سارینا...سارینا...میخواهم برای آخرین بار بچه ام را ببوسم!میخواهم در آغوشش گیرم و لالایی خواب ابدیش را بخوانم!سارینا...سارینا.. درویش ابراهیم پیکر بی جان فرزندش را در آغوش گرفت...رفتی و تو در برم نماندی/آتش تو به خرمنم کشاندی/ای کاش پدر نبودم ای جان/داغی که تو بر دلم نشاندی.آن شب سارینا و ابراهیم تا صبح مویه کنان فرزندشان را با زمزمه "مکن ای صبح طلوع" به نوبت در آغوش گرفتند و گریستند.آنگاه که آفتاب عالم تاب،طلوعی دیگر را از شرق کلبه های آبیگر به تجربه می نشست،درویش ابراهیم و سارینا به اتفاق همراهانشان مشغول بخاک سپاری فرزند خود بودند.ابراهیم در انتهای مراسم نهال آقادار را بر پائین گور فرزندش نشاند تا سارینا با اشک و خون چشمانش آن را آبیاری نماید.درویش ابراهیم آنگاه رو به همراهانش کرد و گفت:برادران و خواهران داغدار،دیروز در جستجوی گیاه شفابخش عازم جنگل اطراف شدم،فرسنگها راه پیمودم و گیاهی نیافتم.در کمال ناباوری پای به منطقه ای گذاشتم که یکسوی آن را دریایی از آب شیرین فرا گرفته بود.احساس کردم خداوند رحمان مرا به جایی هدایت فرموده که کنار آب نام دارد.ما با استقرار خود در  سرزمین کنار آب،دیگر بی نیاز از نزولات آسمانی برای گشت و زرع خواهیم بود.شما می توانید با کوچ زودهنگام خود از سرزمین آبگیر به سرزمین کنار آب شکرگزار نعمات خداوند باشید.دیری نپایید که طایفه درویش ابراهیم بار و بنه خویش را بستند و بسوی سرزمین کنار آب که بعدها آبکنار نامیده شد مهاجرت کردند.آنان به چندین گروه تقسیم شدند و هر یک از گروه های تعیین شده در منطقه ای سکنا گزیدند.مناطقی که تا چشم کار می کرد پوشیده از علفزار های سرزمین لم یزرع بود.سرزمینی که سرشاراز آبی شیرین برای گشت و زرع بود.امروزه که از مبداء آبکنار به مقصد کپورچال مسافرت می کنید،در کنار جاده اسفالت شده روستاهای پیش رو،گورستانهایی را می بینید که درختان تنومند آقادار در آن جلوه گری می کنند.از آبکنار که خاستگاه اولیه دراویش است،تا تربه بر،اشپلا،مافان،خمیران،کرکان،اشترکان و شیلسر،جسم بی جان خفتگان گورستانهای مناطق یاد شده،به زیر سایه سار درختهای سترگ آقادار دراویش،در آرامشی ابدی آرمیده اند.آقادارهایی که معرف قرابت دیرینه مردمان روستاهای نام برده هستند و یادآور همنشینی شبانه پدران و مادران ما در سرزمین کنار آب یا آبکنار.آقادارها را زخمی نکنید.خونابه سارینا جاری خواهد شد.آقادارانی که با زبان بی زبانی در دعوتی مجدد برای همزیستی مسالمت آمیز شما می گویند:چشماتو وا کن به گلا نگاه کن/به چلچراغ و اینه ها نگاه کن/دلم گرفته از غم جدایی/یه ذره این پنجره ها را واکن. اشعار متن از سروده های حقیر می باشد.    فرزاد هخامنشی 

/ 0 نظر / 5 بازدید