دموکراسی امرجنس اریستوکراسی

نویسنده: فرزاد هخامنشی - ۱۳٩٠/۱٢/٢۱

جی کی وان هوگندورپ نویسنده و شهروند قرن هفده هلند در کتابی که سال 1784 انتشار داد اعلام داشت که کشورش اسیر دسته بندی های سیاسی دموکراتها و آریستو کراتها شده است.او در ادامه یافته هایش به سال 1791 مجددا نوشت :هر ملتی از دو دسته بزرگ تشکیل یافته است.به عقیده یکی از این دو دسته حقی بنام حق حکومت کردن وجود دارد که مبنای آن الهی است واز پشتیبانی مذهب برخوردار است و خود حامی مذهب می باشد. لاجرم این حق به دست یک یا چند نفر بر انبوه خلائق باید اعمال شود.این اصول در قالب عبارت اتحاد مذهب و دولت بیان شده است. درمقابل این دستهعقیده تازه ای وجود دارد که حق حکومت کردن برای احدی قائل نیست،وحق حکومت را تنها ناشی از قبول خاطر و رضایت کسانی که تابع آن حکومت هستند می داند و بنا بر این کلیه کسانی که در دستگاه حکومت سهمی دارند مسئول عملیات و اقدامات خود باید باشند.این اصول در قالب عبارت حاکمیت مردم یا دموکراسی گنجانده شده است.اینکه هوگندورپ بعد از هفت سال چگونه از تقابل دموکراتها و آریستوکراتهای کشورش به نظریه تنزل اریستوکراتها به حاکمان نیمه مشروع و رویارویی آنان با دموکراسی در جامعه،نقب می زند،حکایت از سقوط اریستو کراتهای هلندی به دامن حاکمیت بایدها و نباید ها دارد.همانگونه که اریستو بول ملقب به افلاطون می گفت:اگر اریستوکراسی دایره حکومت را تنگتر نماید واز جامعه منتزع گردد و قانون را زیر پا گذارد محکوم به سقوط است.اما آنچه افلاطون از اریستوکراسی در کشور آرمانی(ایده آل) خود به تصویر می کشید، سیمایی مطلوب از حکومت شریف ها و مردمانی فضیلت شعار بود که با یافته های هوگندورپ هلندی در معاودت اریستوکراسی به تئوکراسی مباینت آشکار داشت.افلاطون در بیان اریستوکراسی معتقد بود که در کشور آرمانی او حکومت موروثی نخواهد بود،زیرا حاکم حکیم هم ممکن است فرزند ناشایست داشته باشد.بنابر این از نظر افلاطون پسر یک حاکم از آنجا باید آغاز کند که پسر یک برزگر شروع کرده است.از نظر افلاطون حاکمان عاقل،تیزهوش و معقول قادر خواهند بود تا پیشه بسیار دقیق و ظریف اجرای عدالت را به عهده گیرند.او در تمثیلی بارز،برتری اریستوکراسی را بر سایر اشکال حکومت بدینگونه به تصور می کشد:وقتی بیمار شدیم به سوی حاذق ترین و ماهرترین پزشکان روانه می شویم نه زیباترین و سخنورترین آنان.سپس نتیجه می گیرد که اگر جامعه ای بیمار شد باید به سراغ عاقلترین، بهترین و داناترین مردمان رفت چرا که شرافت و فضیلت باید سنجیده باشد، نه کورانه و تقلیدی.(ارسطو نیز معتقد به برتری و مفید بودن اریستوکراسی بر دموکراسی بود چنانکه می گفت: برابر داشتن لایق و نا لایق، محروم کردن لایق و شریف است که خود نوعی نابرابری است اما نباید از عامه غفلت نمود و آنان را به گردونه تلاش سیاسی وارد نساخت.چرا که انتخاب شوندگان باید از مردمانی دانا،فاضل،وصاحب بصیرت باشند) افلاطون معتقد بود برترین نوع حکومت اریستوکراسی و پست ترین نوع و شکل آن حکومت استبدادی است.به نظر او اریستوکرات فیلسوف،شان و شرف و افتخار خود را برتر از شان و افتخار زمامداری تلقی می کند.او معتقد بود که اریستوکراتها ماهیت راستین امور را شناسائی کرده و به قابلیتهای انسانی مانند عدالت، خویشتن داری، شجاعت، دانائی و دینداری مجهز هستند.افلاطون علاوه بر این صفات ممتاز اریستوکراتها،نیم تگاهی نیز به قلیل بودنشان در جامعه داشت و می گفت:چون عده آنان قلیل است لذا درجه آسیب پذیریشان فزونی دارد و تباهی و فساد در کمین آنان می نشیند.ولی از آنجا که معتقد بود سرشت زمامداران راستین از زر ناب است نه از مفرغ و آهن،زمامداری و حکومت آن عده قلیل را بر هر نوع حکومت دیگری ترجیح می داد. افلاطون در کشور آرمانی خود زمامداران اریستوکرات را از تشکیل خانواده محروم می خواست تا بدینوسیله همه اعضای جامعه را خانواده خود تلقی نماید. او باور داشت که اریستوکراتها نخواهند گذاشت که دو دشمن ننگین یعنی توانگری و تنگدستی به کشور آرمانی نفوذ کنند و معتقد بود،در کشوری که توانگران و تنگدستان وجود داشته باشند در واقع در آن کشور چند کشور متخاصم پنهانند.اریستو کراسی افلاطون همانگونه که در مشرق زمین پیروانی چون کنفوسیوس که بر حکومت شریفترین مردم اصرار وافر داشت و فارابی (معلم ثانی) که حکومت اشراف را سیاست اخیار یعنی خیر اندیشان و سیاست فضلاء می نامید و ابوالمعانی نصراله منشی صاحب کتاب کلیله و دمنه که در باب پادشاه و برهمن به نکاتی اشاره می کند که حاکی از توجه خاص آنان به ارجحیت شرف و شرف مداران است در مغرب زمین نیز دشمنان و مخالفانی نیز داشت که از جمله آنان منتسکیو،ژان ژاک رسو و دشمن سرسختش ماکیاول است،که معتقد بود منافع و مصالح طبقه اشراف هم با مصالح پرنس های حاکم وهم با منافع طبقه متوسط در تعارض است . واز اینجا بود که ماهیت راستین اشراف (شریف زاده دگان) به فراموشی سپرده شد و برداشتهائی دیگر از آن به میان آمد، چنانکه راسل هانسن محقق آمریکایی در برداشتی مشابه از سرنوشت اریستوکراسی در وصف دموکراسی و تکامل تاریخی آن میگوید: در همان حال که ارزش دموکراسی متعالی تر گشت، معنی آن در سر و صدای تعبیر های متفاوت گم شد. بنابراین مفهوم این موضوع دلالت بر این دارد که واژه دموکراسی قربانی تشتت ایدئولوژیک شده و به اصلی مشروعیت بخش تبدیل گشته که فاقد مبنای مشترک است. اگر نگوئیم که حتی به حد شیپوری از الفاظ برای جلب توجه در جنگ کلمات سیاسی رسیده است. در پایان باید اذعان داشت چنانچه مراد افلاطون  از اریستوکراسی حکومت دانایان، نه حکومت ثروتمندان باشد، محیر العقول نخواهد بود که دموکراسی را امرجنس اریستوکراسی بنامیم، یا ضرورتی ایجاب نماید تا خود را ازموهبت مرور تفسیر  ارسطو  از اریستوکراسی در باب انتخاب شونده گان دانا،فاضل و صاحب بصیرت بی نیاز ندانیم .                  

/ 0 نظر / 9 بازدید