شرافت ادبی

عارفی،هشت نه قرن پیش ازین با عیاری روبرو شد و به قصد آنکه او را از کارهای ناپسندیده باز بدارد پرسید که"جوانمردی چیست؟"عیار گفت:"جوانمردی من یا تو؟"عارف پرسید:"مگر جوانمردی صورت های گوناگون دارد؟"عیار گفت:"آری،جوانمردی من آن است که دست از عیاری بشویم و به کنجی بنشینم و خرقه بپوشم و از آنچه کرده ام به درگاه خداوند بنالم و توبه کنم."عارف پرسید:"جوانمردی من چیست؟"عیار گفت:"جوانمردی تو آن است که خرقه سالوسی را از سر و تن بیرون کنی و بیش ازین خلق خدا را فریب ندهی".

به قول سعدی:

بس قامت خوش که زیر چادر باشد/ چون باز کنی مادر مادر باشد.

ماخذ:هفتاد سخن تالیف استاد خانلری   

/ 1 نظر / 24 بازدید