فمینیسم، جنبشی خاص یا عام؟

 

نویسنده: فرزاد هخامنشی - ۱۳٩٠/۱٢/۱٩

روزالیند دلمار در کتابش، فمینیست چیست می گوید{ دست کم می توان گفت فمینیست کسی است که معتقد باشد زنان به دلیل جنسیت گرفتار تبعیض هستند،نیازهائی مشخص دارند که نادیده و ارضا نشده مانده است،لازمه ارضای این نیازها تغییری اساسی در نظام اجتماعی،اقتصادی و سیاسی است.از این حد که بگذریم همه چیز ناگهان غامض تر میشود}  فمینیست های موج اول در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم که عمدتا"به حق رای برای زنان می پرداختند،بر سر این که گرفتاریهای زنان را چگونه باید اصلاح کرد و مسئولیت این گرفتاریها با کیست اختلاف نظر داشتند.این بلا تکلیفی را تا حد زیادی می توان با این واقعیت توضیح داد که فمینیسم در متن سنت مکتبهای موجود یا تازه پا چه لیبرالیسم،سوسیالیسم یا مارکسیسم شکل گرفت.این موضوع دو نتیجه داشت، اول فمینیست ها به عنوان نماینده گان تفکر جدید و رادیکال ناچار از جابازکردن در هر یک از سنتها بودند.دوم در روند این جابازکردن با مقدمات اساسی و خاص هر یک از این ایسم ها همراه شدند. فمینیست ها نه تنها با ایدئولوژیهای موجود به داد و ستد فکری پرداختند،بلکه آن ایدئولوژیها را نیز استنطاق کردند.در این کار شماری از مفروضات اصلی تکامل تفکر سیاسی از زمان افلاطون و ارسطو را زیر سوال کشیدند که مهمترینشان دو گانگی رایج بود.به نظر فمینیست ها تاریخ تفکر سیاسی غرب آکنده از یک رشته تقابلهای قطبی است که به هر یک از آنها ارزشی مثبت یا منفی اعطا می شود.از جمله دوگانگی های عمده نزد فمینیست ها اینها هستند: فرهنگ و طبیعت، عقل و عاطفه، عمومی و خصوصی، مذکر و مونث،فمینیست ها بر این باورند که ردیف اول این جفت ها توسط مردان کنار هم گذاشته می شوند،تامذکر بودن همزاد با فعالیت فرهنگی و عقل گرائی قلمداد شود، که هر دوی اینها در حوزه امور عمومی عمل می کنند.در مقابل مونث بودن همراه با طبیعت یعنی تولید مثل و عاطفه است که به حیطه خصوصی خانه و خانواده تعلق دارد. آنان معتقدند چنین همزاد پنداریهائی در سلسله مراتبی ساده انگارانه ارائه شده، که باز تولیدش نزد مردان اعتقاد به خصوصیات برتر مذکر و خصوصیات فروتر مونث است.و از این روست که بیشتر برنامه های فمینیستی معطوف به بر انداختن این دو گانگی هاست و خصلتی بر هم زننده دارند.بر این اساس بعضی از فمینیست ها استراتژی مذکر محورانه ای اتخاذ کرده اندکه زنان را تشویق می کند صفاتی را بر گزینند که به طور سنتی به مردان نسبت داده می شود.کسانی دیگر دنبال تجویز کردن راه حلی مذکر _ مونث رفته اند. برخی از فمینیست ها کوشیدند با اتخاذ استراتژی مونث محورانه ای که به خصوصیات سنتی منتسب به زنان ارزش مثبت بدهد، این قطب بندی ها را عوض کنند.عده ای دیگر از آنان اصرار دارند زنان و مردان گرچه متفاوتند ولی با هم مساوی اند و معتقدند چنین تفاوتهائی را باید حسن تلقی کرد. نتیجتا" این استراتژی های متفاوت تا حد بسیار زیادی زیر تاثیر اهمیتی هستند که فمینیست ها برای جنسیت و جنس در معانی جسمی یا فرهنگی قائلند.در بیان اندیشه های متفاوت آنان باید گفت که فمینیست های رادیکال عمدتا به خط مشی های مربوط به جنسیت و تولید مثل توجه دارند در حالی که تمرکز فمینیست های دیگر نه بر جنسیت، بلکه بر شیوه جوامع در ایجاد نقشهای مذکر و مونث است.این تمایز، بین اهمیت سیاسی جنسیت و جنس،مبنای بسیاری از مباحث بین فمینیست هاست. آنهائی که به جنسیت متمایلند اصرار دارند که هویت اجتماعی یک زن با جنسیت او تعیین میشود،در حالی که دسته دوم با تاکید برتفاوتهای القا شده فرهنگی،بر هویت منتج از جنس زن تکیه می کنند.باید گفت چیزی که می توان مسئله مرد توصیفش کرد هر چه بیشتر در مباحث فمینیسم بر جسته شده تا آنجا که برخی فمینیست ها مردان را دشمن سازش ناپذیر زنان می دانند و در پیش گرفتن راهی جداگانه و خود مختارانه را برای بر آوردن نیازهای زنان تجویز می کنند.از این نقطه نظر مردان در زندگی زنان به کلی زائدند.بر عکس گروهی دیگر مردان را متحدانی بالقوه در مبارزه برای برابری اصیل بین دو جنس به حساب می آورند.با نگاهی به جنبش فمینیسم می توان گفت از نظر تاریخی، تکامل جنبش فمینیسم به دو مرحله اصلی تقسیم می شود. مرحله اول از اوایل قرن نوزدهم تا اندک زمانی بعد از جنگ جهانی اول.و مرحله دوم از اوایل نیمه دهه شصت تا کنون. گرچه اصطلاحات فمینیستی تا اواخر قرن نوزدهم وارد واژگان زبان نشده بود ولی مورخان عقاید فمینیستی نوشته هائی از زنان در باره حقوق زنان یافته اند که به قرن چهاردهم بر می گرددد،در حالی که مری آستل متولد نیمه دوم قرن شانزدهم و متوفی نیمه اول قرن هفدهم در این اواخر نخستین فمینیست انگلیسی قلمداد شده است.آستل که محافظه کار و سلطنت طلب بود نه از شمول حقوق سیاسی به زنان هواداری می کرد نه حتی به اکثریت مردان،بلکه به ظرفیت زنان برای تفکر منطقی تاکید داشت.آستل زنان را اندرز می داد که از ازدواج بپرهیزندو ذهنشان را پرورش دهند تا از زندگی عاری از مردان لذت ببرند،رشته تجویزهائی که به نظر والری برایسون نویسنده کتاب تئوری فمینیسم، پیش درآمد شماری از عقاید اصلی فمینیسم رادیکال عصر ماست.باید گفت افزون بر صدای فردی مانند آستل،ریشه های فمینیسم به عنوان یک جنبش را علی الظاهر می توان به ایجاد باشگاههای زنان در انقلاب فرانسه،یا به فعالیتهای زنان درگیر در جنبش الغای برده گی و مبارزه با مشروبات الکلی در قرن نوزدهم رساند،اما انچه در جنبش فمینیسم، فمینیست ها را از هم مجزا می کند این مسئله است که آیا در موضوعهای مربوط به خط مش عمومی باید زنان را مساوی با مردان یا متفاوت از آنها به حساب آورد.فمینیستهای طرفدار حقوق مساوی اصرار دارند که زنان را باید از نظر انسانی و نه جنسی،بشر به حساب آورد، چرا که آنان نیز به اندازه مردان قادر به هدایت خویش با نیروی عقل هستند. انطباق چنین آرائی بر زنان را نخستین بار خانم مری ولستون کرافت در کتاب دفاع از حقانیت حقوق زنان،باب کرد.کرافت با الهام از اصول عصر روشنگری، خواست خویش را بر پایه این مقدمه بنا نهاد، که ذهن فاقد جنسیت است.و این مقدمه ای شدتا فمینیست های مدافع حقوق مساوی در بریتانیا و آمریکا به سرعت دنبال عقاید او را گرفته و کتابش را انجیل نخستین جنبش حق رای سازند.باید اذعان داشت که مبارزات قرن نوزدهم فمینیست ها برای اصلاح قوانین طلاق، تامین حقوق مالکیت برای زنان مزدوج و گشودن درب موسسات آموزشی و حرفه ای به روی زنان و نیز موضوع حق رای نمایانگر پیگیری برابری دو جنس،بود.نتیجتا" فمینیسم لیبرال اولیه با تاکید بر حقوق برابر،به تساوی قانونی برای زن گره خورد و در آثار هریت تیلور و شوهر اولش جان استوارت میل شامل حق رای و فرصتهای بیشتری برای اشتغال بود. استوارت میل که بیشتر در خط فایده گرائی لیبرالی بود،خواستهایش عمدتا از جنبه منافعی بیان می شد که از رهگذر اجرای حقوق مساوی نصیب جامعه می شود و معتقد بود چنانچه روابط مردان و زنان بر مبنای مساوات قرار گیرد،استعدادهای بیشتری در دسترس خواهد بود و پیشرفت معنوی سریع تر حاصل خواهد شدو در نتیجه مجموع نیکبختی بشر فزونی خواهد گرفت، اما هریت تیلور نظراتی کاملا متفاوت داشت،او زنان را چه مجرد، چه شوهر دار، با قاطعیت تشویق می کرد که نه تنها به عنوان وسیله ای برای استقلال مالی،بلکه مهمتر از آن برای استقلال روانی دنبال کار بروند. زیرا کار کردن،عزت نفس را قوت می بخشد و مشارکت اصیل و مساوی بین زن و شوهر را تسهیل می کند.تیلور هم مانند استوارت میل و ولستون کرافت بر اساس یک رشته مفروضات، بی تامل در باب تقسیم کار بر اساس جنسیت پیش می رفت، اما هیچ یک از آنها پیشنهادی برای توزیع منصفانه وظایف خانگی مطرح نکردند.تیلور فرضش این بود که زن و مادری که کار می کند،شغلش را با همان تردستی امور خانگی راه می اندازد.به نظر می رسد که با توجه به فرض تیلور،ما با فرض مسئله دار دیگری نزد هر سه فمینیست لیبرال اولیه روبرو هستیم: آنان مسلم می پنداشتند که زنان مخاطبشان یعنی اعضای طبقه متوسط، خدمتکارانی از طبقه کارگر در اختیار دارند که کارهای پر زحمت خانه با آنهاست، در حالی که این چشم انداز مشترک منعکس کننده تقسیمات طبقاتی موجود بین زنان، و به این ترتیب نمایانگر تصوری خاص و نه عام   جنبش فمینیسم، از رهائی زنان است . جنبشی که در تفسیر و تبیین روحیات انسانی و تطبیق آن با آمال و آرزوهایش ناکام مانده است.آری فمینیسم علاوه بر موفقیت هایش درزمینه مشارکت زنان و دفاع از حقوق آنان هدیه ای نیز به برخی مردان بلاتکلیف از زنان معتقد ولی افراطی اش به عاریه داده و آن زیستن در خلائی است مشمئز کننده بنام خستگی.خسته از لبخند اجباری و خسته از حرفای تکراری است.چراکه... یه باری هم زدوشم برنداشتی  یه غم داشتم هزارتا روش گذاشتی.                                                                                

/ 0 نظر / 4 بازدید